KBT – HUR GÅR DET TILL?

Det som är mest påtagligt för klienten i KBT är en tydlighet i vad man håller på med i terapin och att man i görligaste mån försöker sätta upp konkreta mål för behandlingen. Behandlingen kan variera från att vara mycket handfast, som att lära sig nya färdigheter i situationer där man känt sig osäker, till att beröra abstraktare frågeställningar som vår grundläggande syn på oss själva och tillvaron.

Oberoende av vad man arbetar med finns alltid en ambition att vara förankrad i god forskning. Många klienter upplever att man slipper ”flum”, samtidigt som att behandlingen, om det är nödvändigt, känns som att ”den går djupt” – att man förändrar sitt förhållningssätt till sig själv och andra.

VANLIGA ARBETSÄTT I KBT

Exponering och beteendeexperiment – att under trygga, kontrollerade former utsätta sig för det man undvikit eller fruktat och testa sina föreställningar om vad som kommer
att hända.

Funktionell analys – att lära sig förstå varför man tänker, känner och handlar som man gör genom att undersöka hur
man lärt sig detta och hur man kan ändra det.

Psykoedukation – att som klient själv få information om vad forskningen säger om orsak till, och behandling av klientens besvär.

Att syna sina föreställningar om sig själv och tillvaron genom att nyfiket undersöka dessa tillsammans med terapeuten eller genom att testa dem i verkligheten (se beteendeexperiment).

Färdighetsträning – att lära sig nya färdigheter så att man lättare kan hantera viktiga situationer.

En mer avspänd inställning till tankar och känslor 
– många problem beror på att vi tror att vi måste kontrollera tankar och känslor. Det är nästan omöjligt. I stället kan man lära sig att hantera dem utan att slåss med dem och som en bieffekt blir de då mindre besvärande.

Att identifiera långsiktiga livsmål, värderingar – eftersom vi människor, som alla djur, har svårt att stå emot det som ger oss något bara för stunden, bör vi bli mer uppmärksamma på vad som är viktigt för oss i längden. Det hjälper oss att arbeta mer långsiktigt och motiverar till att hantera det kortsiktiga.