GDPR

Information gällande behandling av personuppgifter:

Sedan 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning beträffande hanteringen av personuppgifter inom den Europeiska Unionen, General Data Protection Regulation (GDPR), även kallat Dataskyddsförordningen. Denna syftar till att skapa ökad kontroll över hur dina personuppgifter behandlas, det vill säga alla uppgifter som kan kopplas till dig som enskild individ.

För att tydliggöra vad Dataskyddsförordningen innebär följer här nedan information om hur du som klient berörs av hanteringen av dina uppgifter. Inom ramen för vår behandlingsverksamhet kompletteras Dataskyddsförordningen dessutom av andra regler, exempelvis krav på patientjournaler (Patientdatalagen), liksom de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Katz KBT- konsult är ansvariga för samtliga uppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Katz KBT- konsult har en personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, Dan Katz, som agerar kontaktperson för de registrerade, personal och i samarbetet med integritetskyddsmyndigheten.

Ändamål och rättslig grund för behandling
Katz KBT- konsult samlar in och använder de uppgifter som du lämnar för att vi ska kunna möjliggöra en säker vård. Dessa ingår som en del av det systematiska patientsäkerhetsarbete som pågår, löpande journalskrivning i vårt journalsystem och som en informationskälla för dig som patient. En legitimerad psykolog och/eller psykoterapeut är dessutom skyldig att dokumentera den vård som bedrivs genom att föra journal. Katz KBT-konsults verksamhet står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) där uppgifterna som lämnas av dig som patient är viktiga att spara i händelse av ett tillsynsärende. För övriga tjänster, såsom utbildning, handledning och konsultarbete, samlar Katz KBT-konsult in uppgifter för att underlätta kommunikationen med dig som kund och för att uppfylla ingångna avtal. Alla journaler som förs av Katz KBT- konsult lagras enbart i pappersform och förvaras inlåsta i enlighet med de krav som ställs i Patientdatalagen.

Lagringstid
Katz KBT- konsult raderar samtliga lämnade uppgifter i enlighet med de regler som föreligger i Patientdatalagen, det vill säga tidigast 10 år efter den senast genomförda journalanteckningen. All information som lämnas via epost till våra behandlare raderas däremot efter fjorton dagar. För övriga tjänster, såsom utbildning, handledning och konsultarbete, raderas lämnade uppgifter efter avslutad kundrelation.

Dina rättigheter
I egenskap av patient har du rätt att få ta del av information kring de uppgifter som har lämnats av dig hos Katz KBT- konsult. Vidare har du rätt till, med hänsyn till de begränsningar som följer av Patientdatalagen, att få dina uppgifter rättade, raderade och begränsade, liksom under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina uppgifter. För övriga tjänster, såsom utbildning, handledning och konsultarbete, har du rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad samt rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Mottagare av uppgifter
Som patient hos Katz KBT- konsult faller samtliga uppgifter du lämnar inom ramen för reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. I de fall där uppgifter lämnas till utomstående part måste du ha samtyckt till detta. I vissa särskilda fall har Katz KBT- konsult dock skyldighet att lämna ut uppgifter även utan ditt samtycke, exempelvis när en minderårig individ far illa.

Rätten att lämna klagomål
Du har alltid rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande Katz KBT- konsults behandling av dina personuppgifter om det är något i vår hantering som du är missnöjd med.

Uppgifter som krävs enligt lag
I enlighet med Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter har Katz KBT – konsults verksamhet vissa krav ställda på sig vad gäller innehållet i din journal. Detta innefattar krav på att uppgifter om din identitet, väsentlig information om bakgrunden till din vård, bedömningar som har gjorts, planeringar som görs och de åtgärder som har genomförts. Därutöver ställs det krav på att ange vilken information som har lämnat ut till dig som patient, behandlingsalternativ, utfärdande av intyg och remisser, liksom alla eventuella ingående och utgående handlingar. För övriga tjänster, såsom utbildning, handledning och konsultarbete, ingår enbart en information som är nödvändig för att uppfylla ingångna avtal.

Samtycke till behandling av personuppgift
För att Katz KBT – konsult ska kunna behandla dina uppgifter behöver du som patient aktivt samtycka till detta. Detta sker vid det första besöket hos oss. Du har sedan alltid rätt att ta tillbaka detta samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som har skett fram till och med den tidpunkten. Om du väljer att inte samtycka kommer vi inte att utföra den behandling som är planerad.